Cymry Lerpwl
Cymdeithas Cymry Lerpwl

Hafan

Cymdeithasau

Eglwysi Cymraeg

Yr Angor

Cymeriadau lleol

Llyfrau

Y
Genhadaeth

Archifau

Dysgu yr Iaith

Liverpool Welsh
 

 


 


 

D. Ben Rees, Y Cenhadwr Cyntaf o blith Cymry Lerpwl: Josiah Hughes (1804-1840) (Cyhoeddiadau Modern Cymreig, 2016) Price , 15 Clawr caled

 

Mawr yw ein dyled i'r Dr D. Ben Rees am lafurio i sicrhau nad aeth y cenhadwr Josiah Hughes (1804-40) yn angof yn ein dyddiau ni. Gwaith arloesol a thrylwyr a gyflwynir inni yma o ysgrifbin hynod o gynhyrchiol yr awdur toreithiog hwn. A sail yr astudiaeth hon yw'r casgliad sylweddol o ddogfennau a gohebiaeth sydd ar gadw yn archif sylweddol Cymdeithas Genhadol Llundain, ac yn eu plith ceir nifer o lythyrau dadlennol ac arwyddocaol o eiddo Josiah Hughes ei hun. Ceir tystiolaeth amlwg yma hefyd am ddarllen eang a manwl i ddod o hyd i wybodaeth am gefndir hanesyddol gwrthrych yr astudiaeth bwysig hon. A cheir yn yr l-nodiadau llawer iawn o ddarnau o wybodaeth werthfawr ychwanegol, gan gynnwys bywgraffiadau cryno o rai o'r cymeriadau sydd yn codi yn y stori ryfeddol hon, ac sydd o ddiddordeb mawr i'r darllenydd wrth iddo ddarllen ymlaen.

 

Disgrifir Josiah Hughes yma fel 'un o arwyr anghofiedig cymuned Cymry Lerpwl, a hyd yn oed Ymneilltuaeth Gymraeg' (tud. 7). Roedd ei dad John Hughes, brodor o Abergele, yn un o flaenoriaid amlycaf ei enwad yn Lerpwl o 1813 ymlaen ac addolai aelodau'r teulu yng nghapel Pall Mall yn y ddinas. A rhyfeddol o anodd iddynt ar y cychwyn oedd dygymod bywyd prysur ac ansicr dinas fel Lerpwl.

 

Cafodd Josiah Hughes ei ordeinio yng nghapel Great George Street ym mis Chwefror 1830. Ei uchelgais mawr oedd cael mynd i genhadu yn yr India, a theithiodd o Lerpwl i Bombay ym 1830, ar long a gymerodd saith mis ar ei hyd i gyrraedd pen y daith. Yna teithiodd ymlaen i Penang ac yna i Malacca, sef pen terfynol y daith, yn y mis Tachwedd. Disgrifir Malacca yma fel 'canolfan gweithgarwch Cymdeithas Genhadol Llundain yn rhan ddwyreiniol Asia' (tud. 15).

 

Ar l cyrraedd y lleoliad hwn, aeth Josiah Hughes ati i ddysgu o fewn yr ysgolion lleol, i efengylu dros y pedair cymuned ieithyddol a fodolai yno ar y pryd, ac i fugeilio'r cynulleidfaoedd a fodolai yno ar yr adeg honno. Aeth ati'n ogystal i weinidogaethu ac i ddysgu o fewn y Coleg Eingl-Tsieinaidd lle blodeuodd yn aruthrol gan wneud cyfraniad nodedig dros ben fel athro. Aeth ymlaen i fod yn gyfrifol am agor tair ysgol yno, gyda 83 o blant yn cofrestru ynddynt mewn fawr o dro.

 

Ond, yn l y dystiolaeth a gyflwynir inni yn yr astudiaeth hon, nid oedd bob amser yn llwyddiant mawr fel trefnydd a gweinyddwr, a bu perthynas lai na hwylus rhyngddo ef a'r awdurdodau yn Llundain ar adegau. Yn ogystal gwelwyd rhywfaint o wrthdaro rhyngddo ef a rhai o'r cenhadon eraill a oedd yno ar y pryd, yn fwyaf arbennig gŵr o'r enw John Evans (nid oedd hwnnw'n Gymro o unrhyw fath yn y byd er ei enw!) a anfonwyd yno gan y Gymdeithas Genhadol fel cenhadwr.

 

Gwynebai Josiah Hughes dalcen caled wrth geisio efengylu a chenhadu ym Malacca a chynyddu a wnaeth ei anawsterau yno. Ac mae'r ohebiaeth yn Llundain yn dyst huawdl i'r tensiynau sylweddol a godai yn enwedig rhwng unigolion fel Josiah Hughes, John Evans a Jacob Tomlin. Ac mae Ben Rees yn asesu'n ofalus natur y berthynas a fu rhwng Hughes a Tomlin yn arbennig. Er iddo ddod o hyd i dystiolaeth am berthynas gyfeillgar rhwng y ddau, ni allai Hughes wrthod y casgliad 'fod agwedd Tomlin yn gyfrifol am yr awyrgylch annifyr ymhlith cenhadon Cymdeithas Genhadol Llundain ym Malaysia, yn arbennig yn Penang a Malacca' (tt. 27-28). Yn ddiweddarach gwelwyd rhywfaint o gymodi rhwng Hughes a John Evans yn ogystal.

 

Erbyn diwedd y flwyddyn 1835 roedd Josiah Hughes yn rhydd o'i gysylltiad Chymdeithas Genhadol Llundain, ac roedd Jacob Tomlin a'i deulu (ac yr oedd ganddynt bedwar plentyn erbyn hynny) ar ei ffordd adref i Loegr ym 1836-37. Erbyn y pwynt hwn, roedd y Parch John Hughes, sef tad Josiah Hughes, yn ei anterth o fewn dinas Lerpwl ac 'wedi datblygu yn arweinydd medrus, galluog gyda phenderfyniad di-ildio tu l i'w ddadleuon' (tud. 30). Byth ers 1830, pan aeth ei fab yn genhadwr, ei nod oedd mynd ati i sefydlu tystiolaeth genhadol.

 

Pan adawodd Tomlin Calcutta er mwyn teithio nl i Loegr, roedd Josiah Hughes ar ei ffordd i Calcutta er mwyn trafod ordeiniad esgobol gydag Esgob Calcutta ar y pryd sef y Dr Daniel Wilson, sef cyn ficer Islington yn Llundain pan roedd yn gwrthod cefnogi'r Gymdeithas Genhadol. Ond gwnaethpwyd argraff anghyffredin o ffafriol arno gan bersonoliaeth a daliadau Josiah Hughes, ac ym 1838 aeth yr esgob mor bell ag ymweld Malacca o dan oruchwyliaeth bersonol Hughes. Cytunodd yr Esgob i ordeinio Josiah Hughes a John Evans fel ei gilydd, ond, fel mae'n digwydd, ni ddigwyddodd hynny. Bu rhagluniaeth yn ymyrryd mewn ffordd hynod greulon.

 

Bu farw Josiah Hughes o'r colera ar 25 Tachwedd 1840, ac yntau ond yn 36 mlwydd oedd. Ceir hanes eithriadol o drist hwn yn gryno yma o ysgrifbin D. Ben Rees. O fewn diwrnod i'w farwolaeth gosodwyd ei gorff i orwedd ym mhridd Malacca, gyda neb llai na John Evans yn gofalu am yr angladd. Ac yr oedd Evans yntau hefyd wedi marw o fewn cyfnod byr iawn. Yn dilyn marwolaeth y ddau gawr hyn, nid oedd rhyw lawer o ddyfodol i'r achos cenhadol yn y rhanbarth hwnnw, a daeth yr achos i ben yno ym 1843. A sonnir yma (gweler tud. 35 o fewn y llith hwn) am ymateb Esgob Calcutta i'r colledion erbyd hyn.

 

Ac, yn yr oes honno, nid oedd teulu John Hughes yn Lerpwl yn gwybod dim am yr hyn a ddigwyddodd am chwe mis arall, a marwolaeth Josiah yn sioc iddynt wrth reswm. Bu'r tad fyw ymlaen am wyth mlynedd arall, ac yn ei ewyllys gadawodd y swm o 83-19-6 i Genhadaeth Dramor y Methodistiaid Calfinaidd Gymraeg. Parhau fodd bynnag a wnaeth achos y Genhadaeth Dramor yn India o 1840 hyd at ddiwedd y 1960au. A thrwy ymdrechion clodwiw y Parch D. Ben Rees, ni fydd gwaith arloesol John Hughes, Josiah Hughes a Jacob Tomlin fyth yn mynd yn angof bellach.

 

Pleser yw gweld y llith hon wedi ymddangos mewn Cymraeg a Saesneg graslon a darllenadwy sydd yn bleser pur eu darllen. Ac mae'r gyfrol fach hon yn un arbennig o raenus a hylaw ei diwyg, yn bleser ei thrin a'i thrafod a'i gweld ar ein silffoedd llyfrau lle bydd yn derbyn cartref anrhydeddus ochr yn ochr chynifer o gyfrolau eraill o waith yr awdur dawnus a gweithgar hwn sydd bellach ar drothwy dathlu ei ben-blwydd yn 80 mlwydd oed ym mis Awst eleni.

 

J. Graham Jones  

 


 
Braslun o hanes Cymry Lerpwl

Pwy ydyn nhw? Beth maen nhw wedi ei wneud?

Mae Cymry Lerpwl wedi bod yn rhan annatod o fywyd Lerpwl ers cyfnod y fasnach caethweision ac adeiladu'r dociau yn negawd olaf y ddeunawfed ganrif. Roedd gyrfa ar y mr yn atyniadol iawn i ddynion ifainc o Sir Fn a Sir Gaernarfon, a phan sefydlwyd y bardd athrylithgar Goronwy Owen yn offeiriad yn Eglwys Anglicanaidd y Santes Fair Walton yn 1755, roedd wrth ei fodd yn mynd i lawr i'r dociau y gael sgwrsio yn Gymraeg morwyr o'i gynefin yn Ynys Mn. Daeth y dynion a merched o Gymru yn lluoedd i Lerpwl rhwng 1760 a 1850, ac yn y cyfnod hwnnw adeiladwyd o leiaf 16 o gapeli ac eglwysi. Erbyn 1900 roedd yn y ddinas tua 90 o gapeli, eglwysi a neuaddau cenhadol Cymraeg eu hiaith i gyflenwi anghenion ysbrydol a diwylliannol y bobl hyn. Erbyn 1815 roedd yna dref Gymreig o fewn cyffiniau Lerpwl. Mae plac Cymru Fach i goffu eu dyfodiad ar y dde o Pall Mall i'r gogledd o gyffordd Leeds Street a byddaf yn mynd ag ymwelwyr i'w weld ers iddo gael ei osod yn haf 2007.

Er eu bod yn ifanc a chan amlaf yn dlawd roedd yr ymfudwyr hyn yn ddynion a merched a oedd yn benderfynol o wneud bywyd gwell iddynt eu hunain, er bod y press gangs yn y dref yn rhwystr iddynt, a dweud y lleiaf. Methodistiaid Calfinaidd ifainc oedd y rhan fwyaf ohonynt yn ffoi rhag erlidiaeth y sefydliad Anglicanaidd, y ficer lleol a'r sgweiar yn arbennig. Cawsant gysur fel alltudion mewn gwlad ddieithr.

Roedd y rhan fwyaf o'r alltudion hyn yn ymwneud diwydiant adeiladu llongau a thai.  Daeth rhai ohonynt yn benseiri a sefydlodd cannoedd ohonynt gwmnau adeiladu. Roeddent yn chwarae rhan bwysig yn natblygiad Lerpwl o fod yn bentref pysgota bychan i borthladd anferth a dinas gosmpolitaidd erbyn 1900. Trwy adeiladwyr fel Owen Elias a David Hughes gwnaethant helpu i estyn y ddinas i Kirkdale, Anfield, Walton, Everton, St Domingo, Islington a Kensington. Daeth treflannau megis Everton ac Anfield yn Gymraeg eu hiaith a'u diwylliant  ac yn amlwg ym myd busnes, fel y'i cofnodwyd gan Syr James Picton. Yn aml rhoddwyd enwau Cymraeg ar y strydoedd, nid yn Toxteth yn unig ond dros y ddinas i gyd. Derbyniodd dynion ifainc a ddaeth o Gymru gefnogaeth gan flaenoriaid y capeli Cymraeg, rhai ohonynt yn adeiladwyr cyfoethog eu hunain. Mewn dau ddegawd roedd llawer o'r alltudion hyn wedi llwyddo y tu hwn i ddirnadaeth.  Mae eu hetifeddiaeth yma o hyd ac mae angen am Lwybr Cymreig i ddangos lleoliad y siopau a'r cwmnau hyn.

Daeth nifer o ddynion ifainc i gael eu hyfforddi fel meddygon a merched ifainc i fod yn weinyddesau yn ysbytai Lerpwl. Roedd y meddygon esgyrn o Ynys Mn, Evan Thomas a'i fab hynaf Hugh Owen Thomas ynghyd nai ei wraig Syr Robert Jones, yn gyfrifol am ddatblygiad Lerpwl fel canolfan ar gyfer meddygaeth orthopaedig. Cewri y meddygon Cymraeg yw Dr Robert Gee, Dr Thelwall Thomas, Professor Owen H.Williams,  Dr Goronwy Thomas, Dr Howell  Hughes a Mr Will Lloyd-Jones. Gwasanaethwyd Cenhadaeth Dramor Eglwys Bresbyteriadd Cymru yng Ngogledd-Ddwyrain India gan nifer o feddygon arbennig o Lerpwl yn enwedig Dr Gordon Roberts a Dr R. Arthur Hughes. Cymry Lerpwl a gychwynnodd y dystiolaeth arbennig hon o 1840 tan 1970. Daeth Prifysgol Lerpwl, lle y derbyniodd y meddygon hyn eu hyfforddiant, yn atynfa i fyfyrwyr eraill i astudio'r Celfyddydau, Y Gyfraith a Gwyddoniaeth. Bu nifer o wŷr lln nodedig mewn Hanes Cymru yn darlithio mewn adrannau gwahanol o'r Brifysgol. Gwasanaethwyd yr Adran Geltaidd yn dda gan y bardd J.Glyn Davies, brodor o Toxteth, Idris Foster a benodwyd yn ddiweddarach i Goleg Iesu, Rhydychen, Melville Richards, D Simon Evans a Dr Nicholas Williams. Yn yr adran Hanes cafodd Yr Athro W. Garmon Jones lawer o ddylanwad ac yn Adran y Gyfraith roedd gan Yr Athro D Seaborne Davies ddawn arbennig fel areithiwr. Gwasanaethwyd  Prifysgol Lerpwl a Phrifysgol John Moores yn ogystal ag ysgolion y ddinas yn dda gan athrawon o Gymru.

Maes arall lle y bu'r Cymry yn ddylanwadol yw cerddoriaeth. Anrhydeddwyd Undeb Corawl Cymry Lerpwl am ei gyfraniad hir a nodedig drwy gyflwyno iddo Ryddid y Ddinas yn 2013. Mae llawer wedi ei gofnodi am gyhoeddi Cymraeg ac mae Cyhoeddiadau Cymraeg Modern yn dal i ffynnu gyda'i wefan ei hunan. Mae gan y traddodiad eisteddfodol hanes hir ac arbennig o 1840 tan 1990 ac y mae beirdd o fri wedi llafurio yn Lerpwl. Mae emynau Cymraeg a'u tonau wedi eu cyfansoddi yn y ddinas ac fe'u cenir yn gyson o Sul i Sul.

Mae llawer wedi ei ysgrifennu ar Gymry Lerpwl yn ystod y 30 mlynedd ac y mae Cymdeithas Etifeddiaeth Cymry Glannau Mersi yn gyswllt pwysig i gadw i'r oesoedd a ddel y diwylliant cyfoethog unigryw a fu. Mae'n werth archebu'r misolyn, Yr Angor, am 10-50 y flwyddyn, gan ei fod yn cynnwys y gweithgareddau a fu ac a fydd yn y cymunedau Cymraeg.

Paratowyd ar gyfer Gwefan Cymry Lerpwl gan yr Athro Dr D.Ben Rees.