The Liverpool Welsh

 

Rhaglen yr Ŵyl / Festival Timetable

 

  

Rhaglen  Ddwyieithog  yn yr Ŵyl/  Black Chair- y Gadair Ddu--  Bilingual Festival Timetable to remember the centenary of the 1917  National Eisteddfod of Wales  in Birkenhead and the  genius of  Private Ellis Humphrey Evans ( Hedd Wyn ) killed at Pilkem Ridge on 31-7-1917   in/  yn Ysgol  Wirral  Hospitals School  ( Campws  Joseph Paxton, 157 Park Road North , Claughton )  ger  Birkenhead Park, Penbedw ar Ddydd Sadwrn, 9 Medi  a Sul  10 Medi  2017.------Saturday 9 September 2017

 Trefnwyr y Llwyfan am y Dydd  / Mr Brian Thomas a Dr J.G.Williams ynghyd a deuddeg o stiwardiaid o Gymdeithas Gymraeg Birkenhead a Lerpwl.

 Sesiwn Gyntaf/ First Session 10.30-11.45. Opening of the Festival (in  both Welsh  and English)

The Birkenhead Welsh and the Eisteddfod ( in Welsh ) : Parchedig Ddr / Rev Professor D. Ben Rees.

The Belgian Connection: Emeritus Professor Robert Lee.

 Cadeirydd/Chair: Dr Arthur Thomas, Lerpwl.

 Ail Sesiwn /Second Session 12.00-1.00.  Cymdeithas Anrhydeddus y Cymmrodorion a sefydlwyd yn 1751  /Honourable Society of the Cymmrodorion.

 Darlith yn Gymraeg gan yr ysgolhaig ar bardd/ Lecture by Professor Peredur Lynch, University of Bangor, on HEDD WYN ar Cyhoedd : Y Bardd Trwm dan bridd tramor.
        (in Welsh with translation facilities)
 Cadeirydd / Chair: Emeritus Professor Prys Morgan, President of the  Honourable Society of  Cymmodorion.

 

 Awr dda  i Ginio /LUNCH 1.00-2.05

 Trydydd sesiwn /Third Session: 2. 10-3.00  (Lecture in English)

      Dr Huw Edwards, London, on DAVID LLOYD GEORGE
   Cadeirydd /Chair: Dafydd Llywelyn Rees, Llundain.

 Pedwerydd Sesiwn /Fourth Session: 3.00- 3-50 (in Welsh)

      Cadeirior Bardd am gerdd neu gerddi ( dim mwy na 100 llinell)  ar y testun  Hedd Wyn/Chairing of the winning  Welsh language poet  Poet. Rhoddir y Gadair gan Gymdeithas Hedd  Wyn , Fflanders a hefyd 100  er cof am Alwyn Thomas  gan ei rieni Hilda a Brian Thomas, Lerpwl .
      Y Prifardd Geraint Lloyd Owen, Archdderwydd Cymru fydd yn  gofalu am y Cadeirio.
      Traddodir Feirniadaeth: Dr Robin Gwyndaf, Cardiff ar  ei ran ef ar Prifardd Sion Aled, Wrecsam.
 Can y Cadeirio yng ngofal  y Betheliaid  :Mrs Anne M. Jones, Mrs Rhianon Liddell, Mrs Margaret Anwyl Williams a  Mr R.Ifor Griffith / Cyfeilydd Parchedig Robert Parry, Wrecsam.
Cyfarch y bard: Norman Closs   Parry, Treffynnon.
 Arweinydd  y Sesiwn : Mr Rodrick Owen, Lerpwl.

 Pumed  Sesiwn /Fifth session: 4.15-5.00  Dadorchuddio /  Unveiling of the Hedd Wyn Memorial

                            

 I lywior Seremoni/  Compere: Dr Huw Edwards.

I siarad/ to speak:

The Mayor of Birkenhead

Mr Frank Field. M.P.

Emeritus Professor Robert Lee

Mr Carwyn Jones, AC  First Minister of Wales

Mrs Mair Rees Jones  ar ran y Gymdeithas leol / The Birkenhead Welsh Society

Professor D.Ben Rees  a ran y Gymdeithas a fun paratoir Wyl/ Merseyside Welsh Heritage Society

Cyflwynir englynion  R.Williams Parry I Hedd Wyn  gan Gor Meibion Bara Brith o Ynys Mon  /  The Bara Brith Choir from Anglesey will sing  at the ceremony.
 

5.15-6.00      TEA
 

 Chweched  Sesiwn / Sixth Session: 6.15-7.00   Coroni  y Beirdd Ieuainc  ( 11 - 20  mlwydd oed)  ar  gerdd neu gerddi ( dim mwy na 50 llinell) / not more than 50 lines on a poem or poems in English  on  Hero. The same for young Welsh poets in the welsh Language/ Disgwylir Ir bardd  ifanc lunio  cerdd neu gerddi ar yr Arwr yn Gymraeg  Bydd Archdderwydd Cymru yn gofalu am y ddefod. A thraddodir y feirniadaeth gan Aled Lewis E vans ar ei ran ef aI gyd-feirniaid. Crowning of the Welsh language Poet in the Welsh Language  by the Archdruid . The Crowning of  the poet for the English poem will be conducted  by a member of the Gadair Ddu  Committee.  Alun Tal
 Lan  ( Alun Evans )  of  Pandy Tudur  has been asked to sing at the crowning of the poets
 The adjudication will be  given by Professor Deryn Rees-Jones on behalf of her and her fellow poet, Eleanor Rees.

 Beiriniaid  am y Goron Saesneg ( rhoddedig gan y Parchedig D.Ben Rees a Mrs Meinwen Rees )  a gwobr o 50 ( rhoddedig gan Dr J.G.Williams )  /Adjudications: Professor Deryn Rees Jones  and Eleanor Rees  (English);

 Beirniad am  y Goron Gymraeg   ( rhoddedig  gan deulu Gwilym Prys -Davies ( 1923-2017 ).a 50 ( rhoddedig gan Mrs Beryl Williams, Lerpwl ). Sef       Aled Lewis Evans , Wrecsam, Mrs Nan Hughes Parry a Dr Pat Williams, Lerpwl (Welsh).

 Arweinydd y Sesiwn : Dr D.Ben Rees

 

Seithfed Sesiwn/Seventh Session: 7.15-8.00   Cr Ieuenctid Mn ( o 6 i 16 mlwydd oed )  o dan arweiniad  Mari Lloyd Pritchard . Dymar Cor a ennillodd y brif wobr am Gor plant yn Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen 2016.  Bur Cor mewn bodolaeth am ddeng mlynedd

                   

 Cadeirydd:/ Chairman Dr John G.Williams, Lerpwl.

 Arweinydd y Sesiwn : Brian Thomas

 Wythfed Sesiwn /Eighth Session: 8.30-10.00  CYNGERDD/CONCERT  o dan arweiniad  Geraint Roberts, Prestatyn 

                   Cr Rygbi Gogledd Cymru/North Wales Rugby Choir
 Unawdwyr / Soloists  Dylan Cernyw  ( Telyn/ Harp )  a  Huw Ynyr ( Rhydymain ) , tenor.                                              Cadeirydd: Mr Hywel Roberts, Caernarfon .

                                       Compere: Meurig Rees

 Cyfarwyddid  I fynychwyr yr  Wyl  :

 Digon o le i barcio ceir o fewn  meysydd parcio yr Ysgol  ar bysiau yn y  ffyrdd cyfagos  / Room to park your car in the schools car park. And the buses  in the adjoining streets.

 

 Darperir bwyd am bris rhesymol yn ystod y dydd gan  gwmni  lleol  a cheir cymhorth  gan ddisgyblion hynaf yr Ysgol / Refreshment will be prepared by local caterers  and sold by young students of the Wirral Hospital School.

 

BORE SUL / SUNDAY MORNING  10 September 2017 yng nghapel Eglwys Bresbyteraidd  Cymru, Seion,Laird Street, Penbedw/Birkenhead

10.45-12.00: Bilingual Service   Rev. Dr Ben Rees and Ministers ( Rev Dr Gwynne Parry, Rev  Steve Pierce, Formby,   Rev  Victor Edwards and aled  Lewis Evans, Wrexham  and mrembers of  Merseyside Welsh Heritage  Society  and Cor Rygbi Gogledd Cymru will participate  / Gwasanaeth Dwyieithog gyda Chor Rygbi Gogledd Cymru. ( Arweinydd/Conductor- Geraint Roberts )  yn cymeryd rhan. Organist: Terry ONeill, Birkenhead

12.151.45:  LUNCH/  Cyfle am ginio  am y pris  o  6

2.00-3.30:    Cymanfa Ganu / Singing Festival Yn y Gymanfa hon ceir  cyfraniadau gan   Gor Orpheus Rhosllanerchrugog o dan arweiniad  

 

/Rhosllanerchrugog Orpheus Male Voice Choir
 

Arweinydd y Gymanfa /Conductor   Alwyn Humphreys, Caerdydd/ Cardiff.   Yng ngofal y Defosiwn : Parchedig  Greg  Cuff, Christ Church, Watterloo. Lywyddu  Dr D.Ben Rees . Gwr Gwadd    Dr Goronwy Wynne, Licswm  Organydd/ Organist: Mr Goronwy Humphreys, Wallasey.
 

   Entrance to the Festival  on 9-9-2017 by the Festival Programme ( Pris/ Price  10) . Rhaglen ar werth  15 Awst .  Tocynnau ar werth ar  Gorffennaf  20 -------- Ticket to both Concerts - 10. can be bought from benatgarthdrive@talktalk.net or Dr  Arthur Thomas

 

 


   Gŵyl y Gadair Ddu / The Black Chair Festival (9 10/09/2017 )

Maer Gadair Ddu yn enwog oddiar yr Eisteddfod Genedlaethol a gynhaliwyd  ym mharc Penbedw yn Medi 1917. Bwriadwn gynnal Gŵyl i gofior cyfan-- presenoldeb y Prif Weinidiog, David Lloyd George, ar y llwyfan gydar beirdd, y Gadair Ddu a gyflwynwyd yn rhodd haelionus gan adeiladydd lleol, David Evans, ac a gerfiwyd yn gelfydd gan ffoadur o Wlad Belg oedd yn llochesu yn Mhenbedw, Eugeen Vanfleteren o Mechelen,  ar bardd o fferm Yr Ysgwrn yn Nhrawsfynydd, Preifat Ellis Humphrey Evans (Hedd Wyn) or Royal Welsh Fusiliers a gollodd ei fywyd ym mrwydr Pilkem Ridge ar 31-7-1917 ond ei awdl ef ar ffugenw Fleur-de-Lis a ddaeth yn gyntaf yn l y tri beirniad.

Golyga hyn ein bod eleni yn cynnig Cadair hardd i fardd o Gymro am lunio Cerdd neu gerddi (dim mwy na 100 llinell) ar y testun Hedd Wyn. Bydd y Gadair yn rhoddedig gan Gymdeithas Hedd Wyn, Flanders, a daw rhai or gymdeithas honno ir Ŵyl. Cyflwynir hefyd dwy Goron rhoddedig gan Gymdeithas Etifeddiaeth Cymry Glannau Mersi a gan y Parchedig Dr D,Ben Rees am farddoniaeth ar Yr Arwr (dim mwy na 50 llinell) i bobl ifanc rhwng 11 a 19 oed. Bydd Archdderwydd Cymru a beirdd eraill yn gofalu ar l y seremoniau hyn.

Traddodir darlith ar Hedd Wyn yn Gymraeg gan yr Athro Peredur Lynch, Bangor, o dan nawdd Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion gydar Athro Emeritws Prys Morgan yn cadeirio. Bydd cyfieithiad ar gael i bawb a ddymuna hynny. Traddodir darlith yn Saesneg gan y darlledwr Dr Huw Edwards, Llundain ar David Lloyd George. Bydd yr Athro D.Ben Rees yn traddodi darlith yn Gymraeg ar Cymry Penbedw a Eisteddfod y Gadair Ddu ar Athro Emeritws Robert Lee, yn Saesneg, ar ffoaduriaid o Wlad Belg gan gynnwys crewr y Gadair.

Cofir am yr holl fechgyn o Gymru ar Glannau a gollodd ei bywyd yn ystod y penwythnos. Yn seremoni dadorchuddio y Garreg yn y Parc i gofio yr Eisteddfod a phlac i Hedd Wyn cawn gwmni arweinwyr lleol a Phrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, AC, a phob un yn dweud gair pwrpasol, yn ogystal a Pharti Meibion Bara Brith yn canu englynion bythgofiadwy R.Williams Parry. Yn yr hwyr ceir dau Gyngerdd. Y cyntaf yng ngofal Cr Ieuenctid Mn o dan arweiniad Mari Lloyd Pritchard, ar ail gyngerdd o dan ofal Cr Rygbi Gogledd Cymru o dan arweiniad Geraint Roberts. Yr unawdwyr fydd Dylan Cernyw (y Delyn) ar unawdydd Huw Ynyr (Tenor) o Rhydymain.

Y diwrnod canlynol, sef Sul 10 Medi, yng nghapel Seion, Laird Street, Penbedw, cynhelir, am 10-45, Oedfa o dan ofal yr Athro D. Ben Rees a gweinidogion eraill a Chr Rygbi Gogledd Cymru.  Paratoir lluniaeth am bris rhesymol. Yna am 2.00 or gloch y Gymanfa Ganu a chenir rhai emynau gan Gr Rygbi Gogledd Cymru a Chr Orpheus Rhosllanerchrugog gydar arweinydd Alwyn Humphreys, Caerdydd. Dyma Ŵyl iw chofio ac os ydych am ragor o wybodaeth cysylltwch gyda dbenrees@gmail.com neu arthurthomas1@talktalk.net  


The Winning Ode at the National Eisteddfod of Wales, Birkenhead 1917 on Yr Arwr ( Hero ) won by the the soldier poet Private Ellis Humphrey Evans, (known as Hedd Wyn ) , Trawsfynydd, killed at Pilkem Ridge on July 31, 1917. The Ode has been translated into english by Len Shurey, Caerphilly and published on Liverpool Welsh website - May 2017 in preparation for the Festival September 9 and 10, 2017.

   
Yr Eneiniog 
 
Wylo anniddig dwfn fy mlynyddoedd
A'm gwewyr glyw-wyd ar lwm greigleoedd
Canys Merch y Drycinoedd - oeddwn gynt:
Criwn ym mawrwynt ac oerni moroedd.
Dioer wylwn am na welwn fanwylyd, 
Tywysog meibion gwlad desog mebyd,
Pan nad oedd un penyd hyd - ein dyddiau,
Ac i'w rhuddem hafau cerddem hefyd.
Un hwyr pan heliodd niwl i'r panylau
Rwydi o wead dieithr y duwiau,
Mi wybum weld y mab mau - yn troi'n rhydd
O hen fagwyrydd dedwydd ei dadau.
Y llanc a welwn trwy'r gwyll yn cilio
I ddeildre hudol werdd Eldorado,
 O'i l bu'r coed yn wylo, - a nentydd
Yn nhawch annedwydd yn ucheneidio.
Y macwy heulog, paham y ciliodd?
Ba ryw hud anwel o'm bro a'i denodd?
Ei oed a'i eiriau dorrodd , - ac o'i drig
Ddiofal unig efe ddiflannodd.
A'i rhyw ddawn anwar oedd yn ei enaid?
Neu ynteu hiraeth am lawntiau euraid?
O'i l mae bro'i anwyliaid - dan wyll trwch
Heb ei wn a'i degwch pur bendigaid.
Minnau o'i l yng nghymun awelon,
Troais i gwfert drysi ag afon,
 A churiwyd rhychau oerion - i'm deurudd,
Is tawch cywilydd a thristwch calon.
Twrf anniddan y gwynt ar fynyddau,
A gawr allwynin y wig ar llynnau,
Udent ym mhyrth fy nwydau, - oni throes
Gerddi feinioes yn darth a griddfannau.
Un nos oer hunais yn sur ewynnau,
A gwenau aethus y lloergan hithau
Hyd fy hirwallt fu oriau, - a'r crych pr
Yn wylon dyner fel henoed dannau.
Yno mi gerddais tros drumau gwyrddion
I bau hir-ddedwydd ym mraich breuddwydion;
Hiraeth nid oedd yr awron, - canys caid
Heulwennau euraid a thelynorion.
Yn y bau loyw hon roedd teml ysblennydd
O liwiau breuddwyd a haul boreddydd;
Ac ar ei rhosliw geyrydd - roedd hwyliau
O wyn lumannau fel niwl y mynydd.
Oddi fewn gwelwn orsedd o fynor
Ac arni ogonaid ddi-gryn gynnor;
Ei lais mwyn fel su y mr, - a'i dalaith
O wneuthuriad perffaith rhyw hud porffor.
Yno roedd duwiau cerdd a dyhewyd
A hoen ac asbri pob ieuanc ysbryd;
Nid oedd ŵr annedwydd hyd - y wenfro,
Ac ni bu yno o'r drwg nai benyd.
A dull y gwron di-wall a gerais
Ger allor heulog ar y llawr welais,
Ac yn ei lyfn ysgawn lais - yr awron
Hud ag alawon uwch gwybod glywais.
Cans rhyw dduw rhin ei fedr dewinol
I'w ganaid wefus roes egni dwyfol;
A rhoed lliw disglair hudol - i'w enaid
O hafau euraid yr oes anfarwol.
A rhoed dyhewyd hendre y duwiau
Yn hud anorfod i'w danllyd nerfau,
A chrisiant serch yr oesau -  fel haen ddrud
O ryfedd olud ar ei feddyliau.
Ei law fynoraidd gariai lafn eurad
A heriai dras pob diras ei doriad,
Ac ar ei harddaf safiad - gwelwn ddelw
Un allo farw i ennill ei fwriad.
Yna rhyw faddon o dn rhyfeddol
Welid yno trwy olau dewinol;
Wedi hyn y mab denol - o'i fynwes
I hwnnw a fwries y duw anfarwol.
Codwyd y macwy, ac ymhen ennyd
Doi nodau hudol y duwn dywedyd:
Y mab hwn fydd grym y byd, - a'i eiriau
Yn win y duwiau, yn dn dyhewyd.
"Gwn y bydd creulon droeon i'w drywydd,
A du iawn adwyth a byd annedwydd;
Eithr efe athro a fydd, - yn nysg gl
Y dyddiau anwel ar oed ddihenydd.
"Didlawd felyswawd y dwyfol oesau
Au gloywaf fiwsig lif o'i wefusau;
Ac yn asur dig nosau - pawb a'i gwl
Yn lloer dawel ac yn allur duwiau.
"Merchyg fel drycin ar flaen y trinoedd,
A baidd 'i anadl ysgwyd byddinoedd;
Ei wŷs a chwl lynghesoedd, - a'i nerth maith
Ofwya'n oddaith ar wyllt fynyddoedd.
"Geilw ar fywyd o'i benyd a'i boenau
I fyd didranc yr ieuanc foreau,
Ar oes wen liw rhosynnau - ddaw yn l
Ar li anfarwol ei nwyf a'i eiriau.
"Er i helynt y gerrynt ei guro,
A bwrw ei hirnych o'r wybyr arno,
Ni wl hwn ddim a'i blino, - canys bydd
Awen y gwynddydd pellennig ynddo.
Rhyw ddydd llachar ofwya'r tyrfaoedd
I'w oed urddasol 'rl dadwrdd oesoedd;
Yna holl wae ei drinoedd - dry'n nerfus
Gn ar wefus moliannus ganrifoedd.
Tros wefus ddi-wrid y pyramidiau
Efe a lefair am ddwyfol hafau;
Ac o'i lyfn gofgolofnau - efe fydd
Duw a thywysydd gorymdaith oesau."
Gwelwn y macwy mwy yn tramwyo
I'w henwlad irad yn l i dario;
Ond ar hyd Eldorado - llu mwynllais
Yn dawnsio welais, a'r duw'n noswylio.
Galwyd finnau o 'mreuddwyd mawreddog
Gan wyntoedd oerfin cethrin ysgythrog;
A chanai crych ewynog - ar y traeth
Ogonedd hiraeth fy mron gynddeiriog.
 
Y Gŵr Gofidus 
 
Y gŵr mwynllais gerais gynt
Guriodd o gof i'r gerrynt,
Ac aeth o gof atgof oed
Moliangerdd mil o wingoed.
Rhyw welw rwyg rywelwr oedd
Ar hyn yn dod o'r trinoedd:
Nid oedd hud na golud gwyn
I'w grwm olwg, ŵr melyn.
Yn ei wallt roedd chwaon hwyr
A nos enaid i'w synnwyr.
A thrwy'r fro oedd yno'n wen
Gan eira, freugaen oerwen,
Nid oedd ŵr na channaid ddyn
I'w arddel, ledfyw furddyn.
Lliw drysau llwyd yr oesoedd
Hyd y trwm gardotwr oedd;
A chan ei dristed, dwedyd
Bwy oedd nid allai y byd;
I'w wedd roedd agwedd dreigiau
Welodd fil o ymladdfu;
A thwrf alaeth rhyfeloedd
Yn y chwa o'i amgylch oedd.
Eithr o'i ing aruthr yngo
A diwyd iaith dwedai o:
"I'w hoed mewn cyflawn adeg
Y gelwais bob dyfais deg;
Ban gawn gynt ar helynt rwydd
Eurglod goruwch pob arglwydd,
Trigais yng nghanol golud
Aneddau aur bonedd hud,
Ac yn serch pob gwenferch gain
Lledais fy ngwenlliw adain;
Tithau a'm bwriaist weithion
O oedfa rwyg serch dy fron.
Heddiw 'rwyn dlawd anniddos,
Yn rhan o wynt chwerw y nos.
"Daear anghyffwrdd duwiau
Ac aml bell ddigwmwl bau
Lle na bu y gwyll yn bod
Diriais o'm mebyd erod
Erwau Valhala'r arwyr
Ar deg Eldorado ŵyr.
"Sgrifennais a welais i
A phwyntil haul a phaent lili;
Gwisgais bob traith ag iaith gl
Cewri'r pellterau cwrel,
A byd hardd pob gwybod hen
Dramwyais i drwym hawen;
A thrwy fil o athrofu
Heliais i ti feddyliau;
Erod pob rhyw wybod ros
Anwyd om deall dinos.
Enwau'r sr au niferoedd
A'u lliw yn nail fy lln oedd;
A thrwy drwm a dieithr drais
Erod pob gwyddor huriais.
"Fy nerthoedd tymestl oeddynt
Yn huodl gerdd Handel gynt;
Cenais drom oerlom hirlef
Uffern, a hoff eiriau nef,
A llawer clir gywir gn
O hawddfyd dyn a'i riddfan.
"Mae twrf gwyntoedd cymoedd cau
Yn hud ar fy nghaniadau,
A llam hoyw pob lli miwail
A su dwys isleisiau dail.
Tithau wrandewaist weithian
Fy angerdd, fy ngherdd, fy nghn;
A'r tl mau fu treisiau trwm
Eiddig warthrudd a gorthrwm.
"A'm hewyd fu'n fflam awen
Mewn llawer i Homer hen;
Gwisgais bob cn manaur
O geyrydd yr hwyrddydd aur;
Ac yn hedd y nos cawn wau
Soned o wrid rhosynnau;
Ac yn honno atgo hen
Holl hiraeth mŷr y lloerwen.
"Cenais obaith maith fy myd
A hud ieuanc dyhewyd;
Yn fy ngherdd roedd angerdd wynt
Ac arogl mellt y gerrynt.
Fy awen i, - llef ddofn oedd,
A'i llais a glywr holl oesoedd;
A'r wobr fau fu treisiau trwm
A diarlwy fyd hirlwm.
"O bu ar lawer i baith
Firagl afar y gleifwaith,
Yn ei oddaith a'i weiddi,
Yn ei dn bum henaid i;
Ysgydwais ddur Arthur hen
A chawraidd freichiau Urien;
Am hoywlafn gwenfflam welwyd
Is tywyll oer gestyll llwyd:
Ffoai crin ffeils frenhinedd
Ar gyfyng hynt rhag fy ngwedd.
"Rhin claer pob cronicl euriaith
Yw cyni nghymhelri maith."
"Bm yn ddraig pan godai gad
Aerwyr i'r trinoedd irad;
A bm darian i'r gwan gynt
Ar draeth alaeth a helynt;
Ac ar fy rhydd gywir fron
Mae gwaed pob Armagedon
"Od ymleddais ymgais oedd
Er ennill i ti rinoedd;
A'th ennill o byrth unig
Y nos ddofn a'i theyrnas ddig;
Ac ar y daith hirfaith oed
Lluniais rhag tywyll henoed
Hafod wen i'th fywyd di
O lelog teg a lili
"Er dy fwyn bu'r crwydrad, ferch,
Trosot bu trinoedd traserch;
A throsot ti gweddais
A haenau llosg yn fy llais.
Gwyddost, Wen, na fu gennyf
Un In na fawn arno'n hyf.
Eithr daeth oer fr i'th gariad
A niwl o fro anial frad;
Minnau, fu gynt ym mhenyd,
Yng nghymhelri'r cewri cyd, 
A chwythaist o'th serch weithion
Ail ewyn deifl blaen y don.
Eithr ba waeth, ni fathr y byd
Actau ieuanc dyhewyd;
Gwedi cŵyn ac oed cyni,
I'r hafod wen cariaf di:
Yno cei fywn unbennes
Yng ngwlad hardd anneongl des."
"Ffo, ŵr crin", ebe finnau,
"I rwyg fyd yr ogofu,
O'th l mae maith ddialydd
O dremyn storm nos a dydd.
Gwell rhag llaw yw'r glaw ar glog
I ymhonnwr crwm heiniog;
Wr di-wawr, o'th garu di
Amarch fy mro f'ai imi"
Ynar gŵr brau garw ei bryd
Giliodd fel cwmwl gwywlyd
Efo'r gwynt cyforiog oedd
Yn cwyno'n niwl drycinoedd;
Eithr o'i l roedd dieithr hud
I'r nos amur yn symud.
 
Y Merthyr  
 
Yng nghwm fy ngwyll a nghamwedd - oedais i
Ogylch doi wynt fy nrygedd
O ddinas ddu nos ddi-hedd.
Yno daeth rhyw chwerthin du - o lawer
O greigleoedd pygddu;
Yntau noswynt yn nesu
Fal gawr oer neu ddieflig ru.
Ar hyn trwyr coedydd crinion - heibio death
Wynebau du creulon,
A nodau brad nwyd eu bron
Yn eu mil ffurfiau moelion.
Yr ymhonnwr crwm yno - a welwn
Mewn hualau'n rhodio;
Ac olion ing ac wylo
Oedd ar ei ddwys ddeurudd o.
Yn sŵn dig y coedwigoedd - a dirmyg
Yr ystormus wyntoedd
Holais ryw fab o'r niwloedd
Ba oed o wae enbyd oedd.
"Ar antur fer," ebr yntau, - "y daeth gŵr
Ar daith gl o'r deau;
Heno bydd. cwsg y bedd cau
Ar ei wynion amrannau
"Holai am ryw anwylyd - garodd gynt
Is gwerdd gaer ei febyd;
Er ei mwyn crwydrai mhenyd
A duoer boen tlodi'r byd.
"Dwedai mai caethglud ydoedd - ei fun ef
Yn niwl du ein tiroedd;
Ac amu'r wynt y cymoedd,
Ebr ef, tros ei llwybrau oedd.
"Er hon cydrhwng ein bryniau - ni ddorodd
Ddyhirwawd i'r duwiau;
A bu ofn pan glywai'r bau
Lef ei ysol wefusau.
"Ei fun aethus fynnai weithion - o deml
Oes ddideimlad greulon;
I'w diroedd di-bryderon,
I'w wlad deg tros emraid don.
"Gwaeau tost feiddiodd trosti, - o'i hachos
Chwenychodd faith dlodi;
Ei harddwch gollodd erddi
A'i wrid oll i'w gwared hi.
"Eithr er drycin a thrinoedd - a chwerwedd
Carcharau yr oesoedd
I'w enaid nerth byddinoedd
A gwayw dn i'w lygaid oedd.
"I'w neithior tros y moroedd - galwa'i wreng
Gwelw rudd y mynyddoedd;
Ar ei air tyrrai'r tiroedd -
Rhuthr a chyrch anorthrech oedd.
"Deffrowyd y breuddwydion - a hunent
Rhwng ein bryniau llwydion;
A thorf aruthr o feirwon
A fywheid gan y llef hon.
"Gadawent drig y duwiau - tua'r wawr
Megis trin o ddreigiau:
O'u hl roedd sŵn dialau
Yn holl byrth y dywell bau.
"Ar gŵr tros dduoer geyrydd - a orug
Eu harwain o'u tywydd,
Drwy chwyldro wen ysblennydd,
I ryddid oes werdd ei dydd.
"Yno, ebr ef, cai fanon - ado'i hen
Anghrediniaeth greulon;
Duwiau'r hwyr o'i mynwes drn,
Eilwaith daw serch i'w chalon.
"Ond diarbed i'w erbyn - y duwiau
Duon a godesyn;
Heno bydd salm y bedd syn
Yn torri trwy'i wallt hirwyn."
Yna y llais ddiflannodd, - ar hwyrwynt
Trwy'r oror drist wylodd;
A niwl du anaele dodd
Lwyd dwyni y wlad danodd.
Eithr yn ddirgel rhywelais - heibio oer
Aberoedd du tristlais;
Ac i'r oed doi'r gŵr wawdiais
Yngo fal hud angof lais.
Ar ei grog draw yn crogi - yn ei waed
Gwelwn ef ar drengi;
A'r awel oer a'i phr li
Hyd ei hirwallt yn torri.
Rhyw aethus lwydwawr weithion - hyd oror
Y dwyrain diglion
Dorrai fel ar arch dirion
Y gŵr gaid ar y grog hon.
Un ennyd cyn ei huno - dywedodd:
Diadwyth a drengo
A dydd ei ddyhewyd o
I'r awyr yn dwyreo.
"Wele, ferch, dyrchafael fydd, - yno tau
Pob rhyw storm annedwydd;
Ac i'r oed is y coedydd
Cariad rhos o'i dranc hir drydd."
Dy enaid o'r gwyll dynnais ; - oth herwydd
At ferthyron cerddais;
Cans hiraeth meddf dy leddf lais
Drwy gloiau dur a glywais.
"Ponid gwell ydyw'r poenau - ddaw a gwawr
Tros brudd geyrydd oesau
Na dewis breuglod duwiau
Yn niwl y bell anial bau?
"Cyn hir fe'n hunir ninnau - ym mhaladr
Y melyn foreau;
Eisys mae llewych oesau
Y deyrnas hud ar neshu."
Weithion di-fraw y tawodd, - ar wawr oer
Ar ei wallt chwaraeodd,
A'i lydain lygaid lwydodd
Yn y tarth cyfrin a'u todd.
Yna holais y niwloedd, - a hwythau
Y creithiog fynyddoedd,
Ai duw hud mewn oed ydoedd,
A'i rhyw wyllt ymhonnwr oedd?
 
Y Dyrchafael  
 
A'r huan megis troell
O aur pur uwch y mr pell,
Llifodd ias boeth o draserch
I'm mynwes i o'm hen serch;
A llais ar ddull eosydd:
"Wele, ferch, dyrchafael fydd".
Yna wrth borth traeth y bau
Gwelwn sidanog hwyliau
Rhyw long o gwrel, a'i hynt
O deg orwel di gerrynt;
Ar ei bron roedd gŵr o bryd
Rhoslwyn, ag hirwallt dryslyd;
Ataf ei dremyn ytoedd,
A fenw i ar ei fin oedd.
Minnau gan hud a gludwyd
I'r llong ar y dyfnder llwyd;
Wedyn awelon gododd,
A hithau draw ymaith drodd.
O f'l roedd hen adfeilion
Yn oer a du ger y don;
Is eu lawnt roedd treisiol wr,
A thremyn hen orthrymwyr
Wanwyd gan y mab gwynwawr
Yn nydd mellt ei drinoedd mawr;
Pand yno bu caddug cau
Ac oed hen y cadwynau?
O'm blaen bryd hyn ymdaenai
Y lli mwyn fel mantell Mai;
Ac uwch y mr porffor pell
Weithian ar ddieithr draethell
Roedd cwmwl mawr liw gwawr gl
Ceyrydd canrifoedd cwrel.
Cyn hir y llong a diries
Wrth ryw bau liw tonnau tes;
A swyn haf glas ei nefoedd
Dros ei thir fel dryswaith oedd,
A thremyn teml ddi-seml sud,
Wele, is coediog olud
Ac iddi o'r gelloedd
Diri' dorf ar grwydrad oedd.
Ymlaen tua'r deml yno
Hyd erwau aur rhoddais dro,
A phob tlysni ynddi oedd
Fel yn hafal i nefoedd;
Ac ar orsedd unwedd haul
Ym mro hwyr y mŷr araul,
Anwylyd fy mebyd maith
Welwn mewn harddwch eilwaith;
Iddo roedd talaith ruddaur
O hudol sud deilios aur;
Ac i'r llawr rhag ei fawredd
Y syrthiais i wrth ei sedd.
Arglwydd, ebr fenaid, erglyw,
Dy ras eurad afrad yw;
Haeddiant i'th fyd ni feddaf,
Fy Ir, a'm haneisior Naf,
Canys yn oriau'r cyni
Gwerthais a bradychais di;
Ac yn ing drycin angau
Tybiais ddiwedd dy wedd dau;
Eithr er craith byw eilwaith wyt,
Duw ar dud euraid ydwy
"Eilwaith i 'mron dychweli
Fel murmur pr llawer lli;
Eilwaith 'rwyt ar heolydd
Yn fain rhos, yn fynor rhydd;
Gawr wen im ac a utgorn wyt,
A rhi gwlad miragl ydwyt;
Ni ddawr trwy'r byd yr awran
Ond gwrid teg dy gariad tn."
Ar hyn fy arglwydd a drodd,
Ail llif hwyrwynt llefarodd:
"Yn y ddihedd hendre ddu
Gwelais dy drist fygylu;
A gwyliais aethog helynt
Dy gorff llesg is gormes gynt,
A'th serch fel tymestl erchyll
O uthr niwl a chethrin wyll,
A mil o ddu gymylau
Adwyth ag ing wedi'th gau,
Mal eiddig yr ymleddais,
Ac erod, ferch, curiwyd f'ais;
Rhyw isel gur islaw gwerth
Hebot f'ai poen fy aberth.
"Tithau a ddaethost weithion
I'r wlad o wull emrald hon,
Lle 'rwyf fi 'r l cyni cyd
Yn dduw pob cain ddyhewyd.
"I'm gwlad fwyn ddiallwynin
Ni ddaw trais na chwerwedd trin;
Canys ysbrydion cynnydd
Elwir i oed fy nheml rydd;
Yno tanllyd ysbryd wyf
A thad pob campwaith ydwyf;
A chyrch llongau'n dyrfu fil
O dranc y duoer encil
I borth llawen dadeni
Ar amnaid fy enaid i.
"Pob cn anfarwol ganwyd
Ar wefus pob nerfus nwyd,
A brud hen ddiwygwyr bro,
A'u gwronwaith geir yno,
A phob gwae cudd ddatguddir
Yng ngwrid haf di-angred hir.
"Teyrn i'r bau er angau wyf,
A'i godidog hud ydwyf;
Awen ei lln dragywydd,
A'i hoesau aur ynof sydd;
Miliynau'r mellt melynion
I'r bys mau'n fodrwyau drn;
Ac fel duw di-fraw, llawen,
Adeiniaf fyd y nef wen.
"Er maith sen Prometheus wyf,
Awdur pob deffro ydwyf,
Ar oes well wrth wawrio sydd
Ar dn o'm bri dihenydd."
Ar gŵr glew yno'n tewi,
Nid oedd yn fy enaid i
Onid wyneb a daniwyd
Yn nef pob anfarwol nwyd.

 

The Anointed (The Messiah)
 
Crying fretfully profound my years      
And my anguish was heard on bare rocky places
For the daughter of  tempests - I was formerly:
I was crying in the gale and cold of  seas.
By heaven I cried for I saw not my love,
Prince of men of a sunny country of youth,
When there was not one tribulation - during our days,
And to its ruby summers we also walked.
One evening when mist collected in the hollows
Strangely woven nets of the gods,
I knew  I saw my own young man - turning free
From old blessd walls of his fathers.
The youth  that I saw retreating through the darkness
To a magical  leaf trace of green Eldorado,
At his leaving  the trees cried, - and  streams
Sighed in an unhappy haze.
The sunny youth, why did he leave?
What kind of  invisible magic attracted him from my locality?
His time over  and his words delivered, - and from his dwelling
Uncaring  alone he vanished.
Was it some wild gift that was in his soul?
Or perhaps a longing for golden lawns?
After him  the place of his dear ones is - in thick darkness
Without his smile and his pure blessed fairness.
Myself in his wake am in a communion of breezes,
I turned to an undergrowth of thorns and a river,
And cold furrows of pining - were in my cheeks,
Beneath a vapour of shame and sadness of heart.
A miserable thunder  of the wind on mountains,
And a pitiful giant of the forest on lakes,
They howled in the gates of my passions, - until it turned
The poems of my life as mist and groans.
One cold night I slept in acid foams,
And grievous smiles of the moonlight itself
As long as my hair were hours, - and the ripple sweet
Crying tenderly like aged strings.
There I walked over green ridges
To a land  long- blissful on an arm of dreams;
There was no longing  now, - for there was had
Golden sunlights and harpists.
In this bright country was a splendid temple
Of colours of a dream and a dawn sun;
And on its rose coloured ramparts - were sails
Of white ensigns like the mountain mist.
Inside I saw a marble throne
And on it one of unintimidating glory;
His gentle voice like the murmur of the the sea, - and his diadem
Made of perfection a kind of purple magic.
There were gods of music and earnest devotion
And a gladness and vivacity  in every young spirit;
There was not an unhappy man - throughout the blessed place,
And there was none of the evil or its tribulation.
And the likeness of the faultless hero that I loved
I saw near a sunny altar on the floor,
And in his smooth light voice - now
I heard magic with melodies above knowing.
For some god with an essence of his wizard ability
To his songful lip gave a divine energy;
And a brilliant magical colour - was given to his soul
Of golden summers of the immortal age.
And  earnest devotion was imparted to the gods winter dwelling 
An unavoidable magic to their fiery nerves,
And they crystallise the love of the ages - like a precious stratum
Of wonderful riches on their thoughts.
His marble hand carried a gold blade
that challenged all of a graceless sort with its cut, 
And on its most beautiful stand - I saw a statue
One that may be able to die to gain his purpose.
Then a kind of bath of wonderful fire
Was seen there through wizardlike light;
After that the alluring youth - from his bosom
To that purpose which the immortal god intended.
The youth was raised, and in a moment
Come charming notes the god saying:
This young man will be the power of the world, - and his words
Wine of the gods, a yearned for fire.
I know there will be cruel times in his trail,
And very black misfortune and an unhappy world;
But he will be a teacher, - in secret learning
The days invisible to an era of destruction.
Abundant sweet scorn of the divine ages
Brightest honourable music that flows from his lips;
And in azure of angry nights - all will see him
In a quiet moon and in chainmail of gods.
He rides his horse like a tempest at the front of the battles,
And dares with his breath to shake armies;
His summons scatters navies, - and his limitless strength
Visits as a beacon on the wild mountains.
He will call life from its tribulation and its pains
To the deathless world of young mornings,
On a blessed age the colour of roses - he will return
A flow immortal his vigour and his words.
Although with trouble  the way buffets him,
And casts its long affliction from the sky on him,
This one sees nothing to weary him, -  for there will be
The muse of the blessed distant day in him.
Some brilliant day the multitudes visit
His noble era after the uproar of ages;
Then all the woe of his battles  -  will turn into a nervous
Song on a praising lip of centuries.
Across the unblushing lip of the pyramids
He speaks of divine summers;
And from his sleek monuments - he will be
A god and guide to a procession of ages."
We will see more of the youth on the way
Back to his old green country to tarry;
But throughout Eldorado - a gentle voiced multitude
Dancing I saw, and the god resting from work at eventide.
I was called from my majestic dream
By cold edged winds piercing scraping;
And  a frothy ripple sang - on the beach
A glory of longing in my raging breast.
 
The Sorrowful Man
 
The gentle voiced man I formerly loved
Faded from memory on the way,
And from memory went a remembrance of an age
A eulogy of a thousand struggles.
Some pale and tattered warrior he was
Then coming from the battles:
There was no magic or blessed wealth
To his bowed look, a yellow skinned  man.
In his hair was evening breezes
And a night of the soul to his consciousness.
And through the vale that was then white
With snow, brittle surfaced cold white,
There was not a man or a man of purity
To avow him, a partly alive ruin.
The colour of grey doors of the ages
An encumbrance of a beggar he was;
And by his sadness, says
Who he was the world couldnt be;
His countenance was dragon like 
He saw a thousand fights;
And a wailing thunder of wars
Was In the gale around him.
But in his strange anguish hard by
With reliable language he said:
To its age in fulness of time
I called all fair invention;
I was a beacon of widespread trouble formerly 
A gold reputation above every Lord,
I dwelt in the middle of wealth
Gold dwellings of a magic nobility,
And in the affection of every fair blessed girl
I spread my blessd white wing;
You cast me now
From the trysting place of the tattered love of your breast.
Today I am poor comfortless,
Part of the bitter wind of the night.
Intangible earth of gods
And many far away cloudless countries
Where the darkness never existed
I settled from my youth for you
The heroes' acres of Valhala
On the fair Eldorado of men.
I wrote what I saw
With pencil of sun and paint of  lily;
I dressed each essay with secret language
Of the distant coral giants,
And a lovely world of ancient knowledge 
I travelled through my muse;
And through a thousand academies
I gathered thoughts for you;
For you every kind of rose knowledge
Was born of my understanding undarkened.
Names of the stars and their numbers
And their colour was in the leaves of my literature;
And through heavy and strange violence
For you every principle I recorded.
My strengths were a tempest
Eloquent Handel music of former time;
I sang heavy cold dreary long notes
Of hell, and favourite words of heaven,
With many a clear truthful song 
From prosperity of man and his groaning.
Is a thunder of winds in valleys trough
A magic on my songs,
And a gay leap over every soft stream
And an intense low voiced hum of leaves. 
You listened at last
My passion, my poetry, my song;
And my payment was terrible violence
Shameful disgrace and oppression.
"And my zeal was a fiery muse
In many old Homers;
I dressed every song with fine gold
From the ramparts of golden evening;
And in the peace of night I weaved
A sonnet of red roses;
And in that an old remembrance
Of all the longing of the brief moonlight.
I sang the extensive hope of my world
And young wholehearted magic;
In my poetry was the passion of wind
And a scent of thunderbolts in my way.
My muse, - Was a deep cry,
And its voice all the ages hear;
And my own prize was terrible violence
And an unfeasting world long bleak.
"And there was on many a prairie
A mighty grief of the wounded,
In its burning and its shouting,
In its fire was my soul;
I shook the steel of ancient Arthur 
And the giant arms of Urien;
My lively blazing blade was seen
Beneath cold sombre grey castles:
Trembling kingly ranks fled
On a distressed course before my presence.
Bright virtue of every gold tongued chronicle 
Is the long anguished tumult.
I was a dragon when a battle arose
Warriors to the battles fresh;
And I was  a shield to the weak
On a beach of grief and trouble;
And on my free upright breast
Is blood of every Armageddon
"Remarkably I fought, it was an attempt
To win battles for you;
And to win you from lonely portals
Of the deep night and its angry kingdom;
And on the journey of a long tedious era
I constructed for a dark old age
A blessed summer dwelling for your life
Of fair lilac and lilly
"For your sake was the wandering, girl,
For you were the battles of ardent love;
And for you I prayed
With burning tendencies in my voice.
You knew, a blessing, I did not have
One road I was not bold upon.
But there came a cold indignation into your love
And fog from a treacherous desert place;
I myself, was formerly in tribulation,
In a battle of the giants together,
And you blew from your love now
A second foam tossing before the wave.
But what matter, it does not crush the world
Young feats were needed;
After grievance and an age of anguish,
To the blessed summer dwelling I will carry you:
There you shall have a gentle sovereign mistress
In a beautiful land of inexplicable warmth."
"Flee withered man", I say,
To the torn world of the caves,
After you is a ceaseless avenger
An attack of a storm night and day.
A better precursor is the rain on a precipice
To a bowed anointed pretender;
A man without a dawn, of your love
The disrespect of my locality my fault "
Then the fragile man of rough complexion 
Retreated like a  faded cloud
With the wind overflowing he 
Mourned in a fog of tempests;
But in his wake was a strange magic
Moving towards the impure night.
 
The Martyr
 
In the valley of my darkness and my iniquity I tarried
Amidst a smell of my corruption
From a city of black night without peace.
There came some black laughter - too black
From  pitch-black rocky places;
On its part a nightwind approaching
Like a cold giant  or a devilish roar.
At that through the withered woods - past understanding
Cruel black faces,
And notes of  betrayal of passion of their breast 
In their thousand bare forms.
The bowed pretender there - I saw
Walking In fetters;
And traces of anguish and crying
Were on his intense cheeks.
In a sound of the forests anger - and scorn
Of the stormy winds
I asked some son of the mists
What age of pressing woe it was.
On a short venture, says he - A man came
On a secret journey from the South;
Tonight will be. a sleep of the hollow grave
On his white eyelashes
He asked about some dear one - whom he formerly loved
Beneath the green citadel of his youth;
For her sake he roamed in tribulation
And cold black pain of the destitution of the world.
He said that  exile was - his burden
In the black mist of our lands;
And the striding of the wind of the valleys,
He said, was over his paths.
Despite this between our hills - it did not matter
A trifling mockery to the gods;
And fear was when the country heard
The cry of his devouring lips.
"His grievous burden demanded now -  from a temple
Of an age unfeeling cruel;
To its lands without anxieties,
To its fair country over emerald wave.
"Bitter woes ventured over her, - because of it
She desired a prolonged impoverishment;
Her beauty lost for her
And the glow of colour lost to her cheeks.
But despite a tempest and battles - and bitterness
Prisons of the ages
To its soul the strength of armies
And a spear of fire was to its eyes.
To its wedding feast across the seas - it called its proletariat
Pale cheek of the mountains;
On its word surged the lands -
A rush and attack was unconquerable.
The dreams were awakened - that slept
Between our grey hills;
And a strange crowd of dead
Were brought alive by this cry.
They left the dwelling of the gods - towards the dawn
Like a battle of dragons:
From behind them a sound of vengeances
In all the portals of the dark country.
And a man over cold black ramparts - acts
Leads them from their habitation,
Through a blessed splendid revolution,
To freedom of a fresh age. 
There, says he, he would have a queen - leaving his old
Cruel unbelief;
Former gods turn from his breast,
A second time love comes to his heart.
But unsparing against him - the black gods
rise up;
This evening will be a  psalm of the senseless grave
Cutting through his long white hair.
Then the voice vanished, - and the evening wind
Lamented through the sad frontier;
And a black awful mist covered over
Grey hillocks of the country below it.
But in private I warred - past cold
Black sad voiced bays;
And to that era came the man that I mocked
There like magic of a forgotten voice.
On yonder cross hanging - in his blood
I saw him about to die;
The cold breeze goes and its melodious flow
Cuts a lock of his long hair.
A poignant grey dawn now - along the frontier
The angry legions of the East 
Broke as on a gentle coffin
The man that was found on this cross.
One moment before his sleep - said:
Untainted he may die
A day of his earnest desire
To the sky lifted up.
Behold, girl,  an ascension will be, - his own
Every type of wretched storm;
And to the time beneath the woods
Love roses from his long death will turn.
I plucked your soul from the darkness  - because of you
Towards martyrs I walked;
For yearning I own your plaintive voice
Through locks of steel I heard.
Are not the pains better - that will bring a dawn
Over joyless ramparts of ages
Than a choice of fragile praise of gods
In a mist of the far desert country?
Before long we will be sleeping - in a ray of light 
Of the golden mornings;
Already are times of a luminosity
Of the approach of the magic kingdom.
Now fearless he became quiet, - and a cold dawn
Played on his hair,
And his wide eyes became grey
In the secret mist that covered them.
Then I questioned the mists, - and they
Asked the scarred mountains,
Was he a magic aged god, 
Or was he some sort of wild pretender?
 
The Ascension
 
And the sun like a spinning wheel
Of pure gold above the far walls,
Streamed as a warm shudder of ardent love 
To my bosom from my old love;
And a voice like a nightingale:
Behold, girl, there will be an ascension.
There by the harbour of the country
I saw silken sails
Some ship of coral, and its course
From a fair pathless horizon;
At its helm was a man of complexion
Of a rosebush, with long tangled hair;
His journey was to me,
And my name was on his lip.
I was conveyed by a charm
To the ship on the grey deep;
Afterward breezes arose,
And she yonder turned away.
In my wake was ancient ruins
Cold and black by the wave;
Below their grassland were violent men,
And a vision of ancient oppressors
Pierced by the son of the blessed dawn
In a day of  thunderbolts of his great battles;
Was not there a hollow of gloom
And the ancient age of chains?
Before me then spread
The gentle sea like a mantle of May;
And above the purple distant sea 
Now on a strange sand bar
Was a great cloud colour of a hidden dawn
Ramparts of coral centuries.
Before long the ship came ashore
Unto some country by sun drenched waves;
And summer magic  of its blue heaven
Intricately overspread its land,
And a vision of a wonderful temple,
Is here, below a wooded light
And to it from the groves
A numberless crowd was wending. 
Onward toward the temple there
Along gold acres I walked a while,
And every elegance was in it
As an equal to heaven;
And on a throne like a sun 
In an evening vale of brief serenity,
My love of my youthful days
I saw in beauty a second time;
On him was a crimson gold diadem
Of a magical gold leaf kind;
And to the floor before his majesty
I fell by his seat.
Lord, speaks my soul, listen, 
Your golden grace is squandered;
I am not worthy of your world,
My Lord, and my Lords Lord,
For in the hours of anguish
I sold and betrayed you;
And in anguish of the tempest of death
I presumed an end of your prayers;
But although a wound you live anew,
God on a golden headed page you are
You will return again to my bosom
Like a sweet murmur of many seas;
Again you are around
A slender rose, an unengaged minor;
You are a blessed giant  to me and a clarion,
And king of a miracle country you are;
The hour will not come via the world
But through a fair blush of your loves fire.
At that my Lord turned,
A second gust of evening wind spoke:
In the peaceless black old winter habitation
I saw your miserable threatening;
And I watched dreadful trouble
Your weak body under former oppression,
And your love like a hideous tempest
Of tremendous mist and a horrid darkness,
And a thousand black clouds
Misfortune and anguish having enclosed you,
Fiercly I fought,
And for you, girl, my ribs were emaciated;
In doldrums of anguish
Without you my pain became my sacrifice.
You came now
To this emerald country,
Where I am after all the anguish 
A God  of all desired elegance.
To my gentle country without sorrow
Violence nor bitterness of battle will come;
For enhancement of spirits
Is to the benefit of my free temple era;
There I am a fiery spirit
And father of every exploit I am;
And an attack of ships by the thousand
From the cold black death of retreat
To a happy harbour rises up again
On the beckoning of my soul.
"Every immortal song was sung
On lip of each nervous passion,
And a chronicle of old revivalists of the locality,
And their heroes' work is found there,
And every hidden woe is revealed
In the blush of a long summer without unbelief.
"I am king of the country although I am death,
And its splendid magic I am;
A muse of its everlasting literature,
And its golden ages are in me;
Millions of the yellow thunderbolts
On my own finger may turn as rings;
And like a god without dread, happy,
On wings I fly in the blessed heavenly world.
Despite prolonged reviling I am Prometheus, 
I am author of all awakening,
A better age is about to dawn
On fire from fame of my death."
On a courageous man becoming silent there,
It was not in my soul
But in a countenance set ablaze
In a heaven of all immortal passion.